Broneerimine

1. Müügieelsed arved tuleb tasuda arvel märgitud maksetähtajaks.
2. Broneering tuleb tühistada kui selgub, et teenust ei ole võimalik soovitud kuupäeval kasutada.
3. Kui arved ei ole tasutud õigeaegselt, on Taevaskoja Turismi- ja Puhkekeskus OÜ-l õigus broneeringud tühistada.
4. Taevaskoja Turismi- ja Puhkekeskus OÜ territooriumil korraldab toitlustust Taevaskoja Puhkekeskuse köök. Erandid tuleb leppida kokku enne broneeringu kinnitamist.
5. Taevaskoja Turismi- ja Puhkekeskuse OÜ pakkumine kehtib 7 päeva. Pakkumise all on peetud silmas eelbroneeringut.
6. Broneeringu kinnitamiseks on tarvis tasuda ettemaks 30% planeeritavast eelarvest või eraldi kokkuleppel esitada garantiikiri.
7. Kui broneering kinnitatakse vähem kui 14 päeva enne teenuse kasutamist, esitatakse arve kogu eelarve ulatuses, mis tuleb tasuda 24h jooksul.
8. Kui broneering on kinnitatud varem ning 30% ettemaksu arve on tasutud, esitatakse 14 päeva enne teenuse kasutamist arve ülejäänud 70% eelarve osale.
9. Üks tööpäev enne ürituse toimumist peab oleme tasutud 100% ürituse maksumusest, kui ei ole eelnevalt kokku lepitud teisiti.

10. Ettemaksu või muu arve tasumisel kinnitab klient, et ta on eelnevalt tutvunud teenuse kasutamise tingimustega.

Broneerimise tühistamine

 1. Broneerimise tühistamise kuupäevaks loetakse kuupäeva, mil Taevaskoja Turismi- ja Puhkekeskus OÜ on saanud kätte kliendipoolse teate broneeringu tühistamise kohta.
 2. Kui broneering tühistatakse 60 või rohkem päeva enne teenuse kasutamist, siis tagastatakse eelnevalt tasutud ettemaks mitte hiljem kui 30 kalendripäeva jooksul.
 3. Kui broneering tühistatakse 59-35 päeva enne teenuse kasutamist, siis tagastatakse eelnevalt tasutud ettemaksust 90% mitte hiljem kui 30 kalendripäeva jooksul.
 4. Kui broneering tühistatakse 34-22 päeva enne teenuse kasutamist, siis tagastatakse eelnevalt tasutud ettemaksust 50% mitte hiljem kui 30 kalendripäeva jooksul.
 5. Kui broneering tühistatakse vähem kui 21 päeva enne teenuse kasutamist, siis ettemaksu ei tagastata.
 6. ETTEMAKSU või TASUTUD summat, EI TAGASTATA, KUI SÕLTUMATA ETTEVÕTTEST MUUTUB EESTI VABARIIGI VALITSUSE POOLT KEHTIV KORD VÕI PIIRANGUD. Ettemaksu on võimalus kasutada ühe aasta jooksul.
 7. Aastaks ette broneeritud PULMADE ettemaksutingimused lepitakse kokku eraldi ja kinnitatakse e-maili teel.
 8. ETTEMAKSU tagastamisel arvestatakse maha broneerimistasu 2% broneeritud teenuse kogu maksumusest.
 9. Kui soovitakse muuta teenuse kasutamise aega või kohta, siis arvestatakse seda kui broneeringu tühistamist ja uue broneeringu teostamist.
 10. Garantiikirjaga ürituste tellijal tuleb tasuda kogu kokkulepitud ürituse eelarve, kui tellija tühistab ürituse vähem kui 5 tööpäeva enne selle toimumist. Ettemaksu saab kasutada ühe aasta jooksul.
 • perioodil 1. juuni kuni 31.august tehtud broneeringute ettemakse ei tagastata täies ulatuses kui broneering on tehtud rohkem kui 5 kuud enne ürituse toimumist.

Taevaskoja Turismi- ja Puhkekeskuse kodukord

Sauna kasutus on majutuse sees Väikeses puhkemajas ja Seminarimaja kliendil. KEELATUD on sauna kasutamine erinevate klientide poolt samal päeval või viibimise ajal.

 1. Seminarimaja, laagrimaja ja Väikese puhkemaja kasutus algab saabumise päeval alates 16.00, väljaregistreerimine lahkumispäeval hiljemalt kell 11.00. Varasem saabumine ja  hilisem lahkumine kokkuleppel.
 2. Hinnapakkumise saamine ei tähenda broneeringu kinnitamist. Broneering kinnitatakse ettemaksu tasumisega.
 3. Toitlustust pakub Puhkekeskuse oma köök. Oma toidu kaasavõtmine või väljastpoolt tellitav toit tuleb eelnevalt kokkuleppida. KLIENDIDEL ON KA PRIVAATNE KÖÖGI KASUTAMISE VÕIMALUS.
 4. Alkoholi kaasa toomine tuleb eelnevalt kokku leppida ja sellele võidakse rakendada korgimaksu.
 5. Kaasatoodud jookidele, sh ka alkohoolsed joogid, Puhkekeskus teenindust ei paku (serveerimine, klaasid jm). Sellele rakendub eritasu.
 6. Sauna kütmise õigus on ainult Puhkekeskuse personalil. Kui ei ole kokkulepitud teisiti.
 7. Toitlustamine, majutus, saun ja muud aktiivsed tegevused toimuvad ainult ettetellimise korras.
 8. Puhkekeskuse ruumide ja territooriumi üleandmisega loetakse, et Taevaskoja Turismi- ja Puhkekeskus OÜ ja kliendi vahel on sõlmitud mitteeluruumide üürileping, mille täitmise eest vastutab puhkekeskuse üürinud isik (klient).
 9. Meie majades välisjalatsites ei käia ja soovitame kaasa võtta vahetusjalatsid. Välisjalatsid palume kliendil hoiada fuajees. Soovi korral saab ka kohapeal susse laenata.
 10. Klient peab hoolitsema selle eest, et kõik tema poolt üritusele kutsutud või üritusele lubatud isikud täidavad kodukorra nõudeid. Puhkekeskuse ees vastutab kõigi selliste isikute käitumise ja selle tagajärgede eest klient.
 11. Mootorsõidukitega on keskuse territooriumil lubatud sõita ning neid parkida üksnes selleks ettenähtud kohtades.
 12. Ürituse kontrolli alt väljumisel, vandalism, korrale mitte allumine või muu selline tegevus annab omanikule õiguse üritus koheselt lõpetada (ilma tagasimakseid tegemata).
 13. Kahjustuste tekkimisel ehitistele, rajatistele, haljastusele või muule tellija käsutusse antud sisustusele peab tellija korvama kahjud vastavalt omaniku poolt esitatud arvele.
 14. September kuni mai algab öörahu 23.00 ja juuni kuni august algab öörahu 24:00 (va. jaanilaupäev ja uusaasta öö) ning muusika ja muu heli peab olema nii vaikselt, et ei häiriks teisi kliente ja ümberkaudseid elanikke.
 15. Lemmikloomade toimetamine puhkekeskuse territooriumile on lubatud üksnes keskuse personali eelneva kooskõlastuse olemasolul. Loomaomanik või -saatja kohustub hoolitsema selle eest, et loom ei ohustaks ega häiriks keskuses viibivaid inimesi ning ei kahjustaks keskuses asuvat vara, samuti koristama looma poolt tekitatud mustuse.
 16. Alaealise kliendi majutamine
  Üksi võib hotellis peatuda vähemalt 16-aastane isik. Ööbimiseks on vajalik eeskostja nõusolek e-kirjaga või muus kirjalikus vormis. Garantiikiri peab sisaldama alaealise nime, sünniaega, saabumis- ja lahkumisaega. Kiri peab olema varustatud eestkostja nime ja kontaktandmetega. Alaealiste isikute majutamine on keeletud ilma eeltoodud nõuete täitmiseta. Broneeringule lisatakse vanemate kontaktandmed. Majutumisel täidab alaealine registreerimiskaardi tavalisel viisil. Hotell ja meeskond ei vastuta alaealise majutuja eest. Alla 16- aastane isik võib meie hotellis peatuda üksnes koos täiskasvanud saatjaga. Alaealiste peod ilma vastutava isikuta ei ole lubatud. Sellisel juhul saab vastutavaks isikuks olla ainult, kas kohapeal viibiv lapsevanem või klassi õpetaja.
 17. Kohapeal sõlmitakse vajadusel kliendiga rendileping mille lahutamatuks osaks on kodukord

Puhkekeskuse majades ja territooriumil on KEELATUD:

 • Kanda külm- ja tulirelvi jt teistele ja endale ohtlikke esemeid, pürotehnilisi vahendeid, narkootilisi ja psühhotroopseid aineid.
 • Suitsetamine, v.a selleks spetsiaalselt ette nähtud kohtades, suitsukonide mahaloopimine.
 • Ilutulestiku ja muude pürotehniliste vahendite kasutamine.
 • Siseruumides on keelatud teha vesipiipu ja e-sigaretti.
 • Prügi maha viskamine.
 • Hoone, mööbli, sisustuse, nõude ja muu inventari lõhkumine (trahv vastavalt tekitatud kahjule).
 • Ümber tõsta omavoliliselt tubade sisustust, trahv 70 eurot.
 • Hoone sisustuse ja muu inventari (sh kööginõude) väljaviimine majast.
 • Küdeva kamina järelvalveta jätmine.
 • Ihuvajaduste rahuldamine (sh oksendamine) selleks mitte ettenähtud kohas. Antud punkti eiramise korral trahv 70 eurot.
 • Igasugune teisi häiriv ning ennast ja teisi ohtu seadev tegevus. Selle vältimiseks on Puhkekeskuse personalil õigus häirijat ja/või ohtu seadjat korrale kutsuda ja/või Puhkekeskusest ning selle territoorumilt välja saata.
 • Omavoliliselt teha lõkkeid, grillida, põletada küünlaid nii õues kui ruumides.
 • Sauna kütmise õigus on ainult Puhkekeskuse personalil. Kui ei ole kokkulepitud teisiti.

Seminari- ja laagrimajas, Väikeses puhkemajas ning territooriumil TULEB:

 • Tutvuda kodukorraga.
 • Igal külastajal järgida Eesti Vabariigi seadusandlust, politsei ja/või Puhkekeskuse personali seaduslikke korraldusi.
 • Igal külastajal tuleb hoida puhtust ja korda.
 • Kasutada Puhkekeskuse ruume, mööblit, nõusid vastavalt kasutusotstarbele.
 •  Tulekahju, pommiähvarduse vms ohu korral teavitama sellest viivitamatult pääasteametit (112), politseid (112) või Puhkekeskuse personali.
 • Toa võtme kaotamine 70.- eurot.

Puhkekeskus ei ole kohustatud kompenseerima kliendile kahjusid või kulusid, mis on tekitatud looduslikest tingimustest. Samuti ei vastuta külaliste isiklike asjade kaotsimineku, kahjustamise või hävimise eest.